Other languages

 

Choose your language:


Flygbladet på Svenska

På Svenska
Detta är Folkets Hus från Gersheden i Ransäters Socken, Värmland. Det uppfördes år 1908. Initiativtagare var Gersby socialdemokratiska ungdomsklubb. Denna ungdomsklubb hade, i likhet med många andra arbetsorganisationer, stora svårigheter att få tag i lokaler för sina möten.

Om en fackförening skulle bildas eller en politisk sammanslutning planeras var i regel de lokaler som fanns, stängda för arrangörerna. Arbetarna var ofta hänvisade till gator, vägskäl och andra platser. Detta hade till följd att arbetarna allt oftare började diskutera byggandet av egna lokaler. Lokalerna skulle kallas Folket Hus.

Sveriges första Folkets Hus invigdes 1893 i Malmö. I regel bestod Folkets Hus-byggnadera av en större sal, benämnd A-salen. Och en mindre sal samt ett kök. I A-salen höll fackföreningarna och de politiska organisationerna sina vanliga möten medan lilla salen utnyttjades för styrelsesammanträden, studiecirklar etc. Här fanns ofta också lånebibliotek, som förestods av någon styrelsemedlem. Folkbildningsverksamhet genom föreläsningar och diskussioner hörde ihop med Folkets Hus.

Genom möten i Folkets Hus restes krav på rösträtt.
I Gershedens Folkets Hus fick bygdens ungdom stifta sina första bekantskap med litteraturen. Här ordnade ungdomsklubben och Verdandilogen studiecirklar i vitt skilda ämnen. Möteskunskap studerades ofta som första ämnet. Gershedens Folkets Hus hade skapats genom ideella och frivilliga insatser. Under ett halvsekel utgjorde det bygdens självskrivna centrum för kultur, bildning och folkupplysning.

I slutet av 1950-talet minskade antalet hyresgäster starkt. De närmaste orterna växte, upp före modernare lokaler och drog till sig framför allt ungdomen. Gersheden var inte längre medelpunkten. Byns Folkets Hus hade gjort sitt.

Gershedens Folkets Hus återuppbyggdes på Skansen så som det såg ut efter den sista reparationen 1950. Invigningen på Skansen förrättades av dåvarande statsminister, f d Ransäterbon Tage Erlander.

Bilder och material © Gershedens Folketshus 2014